fbpx

הרשות הלאומית לביטחון קהילתי - רהט

السلطة الوطنية للأمن الجماهيري - رهط

אודות

בחודש אוגוסט 2017 חוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, התשע"ז- 2017 (להלן - החוק), אשר נכנס לתוקף ביום 7 בפברואר 2018, במסגרתו נקבע כי מוקמת הרשות הלאומית לביטחון קהילתי. בהתאם להוראות החוק, הרשות תפעל למניעת אלימות, עבריינות והתנהגות אנטי חברתית ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול. במסגרת זו גיבשה הרשות תכנית למניעת אלימות ולמאבק בסמים ובאלכוהול ברשויות מקומיות אשר החליפה, החל מהתאריך 01.01.2019, את התכניות למניעת אלימות שהפעיל המשרד ברשויות מקומיות (ובהן 'עיר ללא אלימות' ו'מצילה') ואת התכניות למאבק בסמים ובאלכוהול שהפעילה 'הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול', טרם הקמת הרשות.

חזון

הרשות תהווה גורם מקצועי מוביל במדינת ישראל למניעת אלימות, עבריינות התנהגות אנטי חברתית, ושימוש בסמים ואלכוהול. הרשות תוביל באמצעות פעולותיה לשיפור בביטחון האישי של תושבי מדינת ישראל.

ייעוד

הרשות תפעל לקידום הביטחון האישי בקרב אזרחי ישראל, למול מגוון הצרכים השונים, באמצעות הפעלה, ייזום ופיתוח של תכניות ומענים בתחומי פעילותה ובהתבסס על מומחיותה המקצועית ושיתופי פעולה עם גורמים האמונים, בין השאר, על שמירת הביטחון האישי במדינת ישראל.

בניית דפי נחיתה